Opieka nad osobami starszymi – forma zaoczna

Opiekun w DPS ma bezpośredni kontakt z osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i chorymi, które wymagają stałego wsparcia i opieki. Jeśli pomoc drugiemu człowiekowi jest dla Ciebie ważnym doświadczeniem, skorzystaj z naszego zaplecza edukacyjnego.

Jaki jest zakres obowiązków opiekuna w Domu Pomocy Społecznej?

Absolwenci naszej szkoły mogą pochwalić się doskonałą znajomością podstaw anatomii człowieka, języka migowego, a także wielu dolegliwości, które najczęściej dotykają mieszkańców DPS. Nauka opieki nad niepełnosprawnymi obejmuje także specjalistyczną wiedzę z zakresu obsługi sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego.

Jakie są perspektywy rozwoju absolwentów naszej szkoły? Wykwalifikowane osoby wykonują czynności pielęgnacyjno-higieniczne, wspierają emocjonalnie swoich podopiecznych, a także współpracują z psychologami pracującymi w DPS. Nauka opieki nad niepełnosprawnymi sprawia, że opiekun będzie w stanie ocenić możliwości psychofizycznego mieszkańca DPS, zachęcając – w miarę indywidualnych możliwości podopiecznego – do zwiększania samodzielności i aktywności intelektualnej lub społecznej.

 

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Propedeutyka zdrowia
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej
 • Technologie informacyjne
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia
 • Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 • Organizacja czasu wolnego
 • Polityka społeczna
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia arteterapii
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa 
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć