KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to nowa, alternatywna forma zdobycia nowego zawodu. Jest szansą dla osób, które nie mają wykształcenia średniego. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ukończenie go umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje, które uprawnia do wykonywania zawodu.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe mogą być organizowane w formie stacjonarnej, dziennej lub zaocznej.


Prowadzimy nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w następujących zawodach w formie zaocznej:

  •  Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 341203 kwalifikacja: SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspomagających osobie podopiecznej. 
  •  Technik usług kosmetycznych 514207 kwalifikacje: FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych. 
  •  Opiekunka Dziecięca 325905 kwalifikacja: SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Serdecznie zapraszamy!

 

Kobieta zdająca egzamin