Aktualnie bierzemy udział w następujących projektach:

1) Tytuł Projektu: „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” nr RPPM.14.01.00-22-0003/22.


Oś priorytetowa: 14 Integracja imigrantów
Działanie: 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie projektu z UE : 850 000 zł

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 

 

 

 

2) Tytuł Projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”


Oś priorytetowa: 3 Edukacja
Działanie: 3.3 Edukacja zawodowa
Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
Cel projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego
Dofinansowanie projektu z UE: 1 804 902,00 zł

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 

3 ) Tytuł Projektu: „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia”


Oś priorytetowa: 4 Kształcenie zawodowe
Działanie: 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Cel projektu: Zwiększenie dostępności oraz poprawa  warunków i jakości kształcenia w trzech ośrodkach kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych: WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni, WZSP w Słupsku
Dofinansowanie projektu z UE: 7 873 565,71 zł

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 

4) Tytuł Projektu: " Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013"

Zakres robót :

  • Modernizacja systemu grzewczego CO i CT- rozbiórka zładu i montaż grzejników, instalacji, armatury
  • Wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej
  • Modernizacja instalacji elektrycznej - montaż instalacji fotowoltaicznej 
  • Przygotowanie konstrukcji i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu
  • Roboty dociepleniowe 

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 

5) Tytuł Projektu: „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego”

  • Oś priorytetowa: 5 Zatrudnienie
  • Działanie: 5.4 Zdrowie na rynku pracy
  • Poddziałanie: 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy
  • Cel projektu: Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oraz ograniczenie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i zawodowych w miejscu pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 3 066 077,33 zł

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego